Naš Zapuntel- Udruga PDF Ispis E-mail

Udruga Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela osnovana je 2001. godine i važan je čimbenik u životu Zapuntela. Svojim djelovanjem doprinijela je kvaliteti života u Zapuntela od svoga osnutka do danas.

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

Udruga Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela

NAŠ ZAPUNTEL“

 

 

 

Sadržaj:

 

 1. Opće odredbe

 2. Ciljevi i djelatnosti Udruge

 3. Javnost rada Udruge

 4. Članstvo i članarina

 5. Unutarnji ustroj Udruge – ustrojstveni oblici

 6. Upravljanje Udrugom – tijela Udruge

  (njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje

  mandata te odgovornost članstva):

  a.Skupština

  b.Upravni odbor(blagajnik, povjerenstva, stručni savjet)

  c.Predsjednik (i dopredsjednik)

  d.Tajnik

  e.Blagajnik

  f.Nadzorni odbor

 7. Imovina

  a) Način stjecanja i raspolaganja s mogućom dobiti

  b) Nagrade i naknade troškova za obavljanje poslova Udruge

  c) Imovinska odgovornost Udruge za obveze
 8. Statut i drugi opći akti

 9. Prijelazne i završne odredbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju Čl. 19. Zakona o udrugama ( „Narodne Novine br. 70/97 I 106/97) i članka 26. Statuta Skupština „NAŠ ZAPUNTEL“ – UDRUGE Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela na svojoj sjednici od 19. Prosinca 2009. godine donijela je

 

STATUT

 

Udruge Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela „NAŠ ZAPUNTEL“-

 

 

 

I.OPĆE ODREDBE

 

 

Čl. 1.

 

Udruga je dobrovoljna udruga građana i pravnih osoba RH, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih vrijednosti, interesa i ciljeva za razvoj i poboljšanje kvalitete življenja na otoku Molatu i mjestu Zapuntel i bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju odredbama Statuta.

Udruga je neprofitabilna, nevladina i nestranačka organizacija.

Obavljanjem svojih djelatnosti, Udruga može ostvariti dobit, ali se ona mora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge s kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

 

Čl. 2.

 

Naziv Udruge glasi: UDRUGA ZAPUNTELACA I PRIJATELJA ZAPUNTELA „NAŠ ZAPUNTEL“( u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge je „NAŠ ZAPUNTEL“

Sjedište Udruge je u Zapuntelu, 23 292 Molat.

 

Čl. 3.

 

Udruga djeluje na području Zadarske županije.

Udruga je pravna osoba. Svojstvo pravne osobe stječe upisom u registar udruga ureda za opću upravu Zadarske županije.

 

Čl. 4.

 

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.

 

Čl. 5.

 

Udruga ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa znakom Udruge u sredini i u krugu ispisanim nazivom i sjedištem Udruge: UDRUGA ZAPUNTELACA I PRIJATELJA ZAPUNTELA „NAŠ ZAPUNTEL“. Znak Udruge je: zemljopisna kontura otoka Molata s točkom na mjestu Zapuntela. Zastava Udruge je bijele boje sa znakom Udruge po sredini u omjeru veličine stranica 2:1.

 

 

 

II.CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Čl. 6.

 

Cilj osnivanja i rada Udruge je povezati Zapuntelce, uključiti mlade Zapuntela i prijatelje Zapuntela koji žive izvan mjesta i otoka s onima koji žive u Mjestu i na Otoku kako bi svojim zajedništvom pod sloganom „Srcem pomažemo Zapuntelu “ sudjelovali:

 

 • u promicanju, zaštiti i njegovanju kulturno-povijesnih i zemljopisno-gospodarstvenih osobenih vrijednosti otoka Molata i mjesta Zapuntel;

 

 • u promicanju interesa za razvoj Mjesta i Otoka u svezi poboljšanja blagostanja i kvalitete življenja na Otoku, pronalaženju i dogovaranju odgovarajućih oblika tog razvoja, kao i u konkretnom ostvarenju toga razvoja kako bi potaknuli osobito mlade naraštaje da ostanu u Zapuntelu i da pomlade sadašnju stalnu populaciju mjesta a tako i Otoka.

 

Čl. 7.

 

Udruga će u namjeri ostvarenja svojih ciljeva provoditi razne djelatnosti koje će se konkretizirati u planovima i programima rada na godišnjim skupštinama Udruge, a odnosit će se prije svega na:

 

 • poticanje i organiziranje rasprava o problemima na otoku Molatu i mjestu Zapuntel u svrhu pronalaženja načina za njihovo rješavanje, izradu stručnih projekata za njihovo rješavanje te poticanje lokalne vlasti na učinkovitiji angažman u svezi s time:;

 • organiziranje raznih oblika dragovoljnog rada članova na poslovima za opće dobro;

 • suradnju s nadležnim tijelima vlasti i institucijama s drugim udrugama s kojima je cilj zajednički;

 • Organiziranje okupljanja i druženja Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela koji žive izvan Mjesta i Otoka, kao i njihova druženja s onima koji žive u mjestu i na Otoku;

 • Uspostavljanje veza s iseljenim mještanima Zapuntela i njihovo uključivanje u djelatnost Udruge;

 • okupljanje mladih zainteresiranih za unaprjeđenje života mladih u Zapuntelu

 • poticanje interesa mladih radi njihovog ostanka na otoku Molatu u boljem i perspektivnijem okruženju

 • pružanje određenih usluge u turizmu sukladno zakonu

 • ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (djelatnost marina po NKD 2002 po kojemu pripadaju i sidrišta)

 • Obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim statutom sukladno zakonu.

 

Čl. 8.

 

Uz djelatnost iz članka 7. ovog Statuta Udruga može obavljati djelatnost kojom stječe prihod sukladno zakonu. Djelatnost iz čl.7. i 8. ovog Statuta Udruga ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju djelatnostima Udruga ostvari dobit ona se mora Odlukom Upravnog Odbora koristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim statutom.

 

 

 

III. JAVNOST RADA UDRUGE

 

 

Čl. 9.

 

Rad Udruge je javan.

Radi obavješćivanja svojih članova, Udruga može izdavati svoje biltene, razna izvješća i priopćenja.

Udruga je dužna obavješćivati svoje članove o svom radu putem pisanih izvješća najmanje jedanput godišnje i to prije održavanja redovitih godišnjih skupštinskih sjednica.

O svome radu, zaključcima, prijedlozima, mišljenjima i dr. djelatnostima Udruga može davati informacije u sredstvima javnog priopćavanja.

Isključenje javnosti može biti samo iznimno na ponekim sjednicama Upravnog odbora kada se raspravlja o posebno osjetljivom problemu i kad Upravni odbor o tome donese odluku.

 

 

 

IV.ČLANSTVO , PRAVA,OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

 

 

Čl. 10.

 

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Udruge.

Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Udruge mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpisuje član i staratelj.

Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članstvo u Udruzi može biti redovito, počasno, nominalno i pridruženo.

U Udruzi se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Udruge.

O načinu vođenja popisa članova određuje Upravni Odbor.

 

 

 

 

 

Čl. 11.

 

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je od značaja za rad Udruge sukladno ovom Statutu.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članom Udruge postaje se upisom u popis članova Udruge. U popis članova upisuje se osoba za koju je Upravni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

 

Čl. 12.

 

Nominalnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba iz čl.10 stavka ovog Statuta s tim da može sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.

Nominalni članovi mogu birati u Klubu Mladih koji može djelovati bez svojstva pravne osobe u Udruzi.

Nominalni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

 

Čl. 13.

 

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Čl. 14.

 

Pridruženim članom Udruge može postati svaka osoba koja je zainteresirana za rad u udruzi.

Pridruženi članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

 

 

 

Čl. 15.

 

Članovi Udruge imaju pravo:

 

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge

 • biti obaviješteni o radu Udruge (poduzetnim djelatnostima za ostvarivanje zadataka i ciljeva Udruge, materijalno-financijskom poslovanju i sl.);

 • sudjelovati u organiziranju i provođenju djelatnosti s kojima se ostvaruju dogovoreni zadaci i ciljevi Udruge;

 • davati prijedloge, raspravljati i odlučivati o radu Udruge sudjelovanjem na skupštinskim sjednicama Udruge;

 • predlagati opoziv pojedinih članova i tijela Udruge ukoliko ne ostvaruju prihvaćene zadatke i ciljeve zbog kojih je Udruga osnovana.

 

Članovi Udruge su obvezni:

 

 • raditi na ostvarenju zadataka i ciljeva Udruge;

 • ponašati se u skladu sa Statutom Udruge te odlukama radnih tijela Udruge uz uvažavanje drugoga;

 • svojim radom opravdati povjerenje članova ukoliko su izabrani u radna tijela Udruge;

 • redovito plaćati članarinu, kao i podmiriti sve druge moguće obveze do kojih je došlo tijekom trajanja članstva;

 • čuvati imovinu Udruge.

 

 

Čl. 16.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva

 • isključenjem iz članstva

 • prestankom postojanja Udruge

 • smrću člana

 

Čl.17.

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljniju štetu Udruzi i njenom članstvu ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine po žalbenom postupku je konačna.

 

 

 

V. UNUTARNJI USTROJ UDRUGE – USTROJSTVENI OBLICI

 

 

Čl. 18.

 

Poradi organiziranja i poduzimanja pojedinih aktivnosti od interesa za pojedino uže područje, Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike: podružnice, ogranke, klubove i sl.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

Odluko o ostvarivanju ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor. Odluka mora sadržavati naziv, sjedište i osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika.

 

Čl. 19.

 

Poradi ostvarivanja svojih interesa i ciljeva, Udruga se može za isto područje djelovanja udružiti s drugim udrugama u RH u savez ili zajednicu udruga, koja ima svojstvo pravne osobe i na kraju se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.

 

 

Čl. 20.

 

Udruga se može učlaniti i u odgovarajuće međunarodne udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

 

Čl. 21.

 

Odluko o udruživanju donosi Skupština Udruge.

 

VI.UPRAVLJANJE UDRUGOM – TIJELA UDRUGE

(njihov stav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornost članstvu)

 

 

Čl. 22.

 

Tijela Udruge su:

 

 • Skupština Udruge

 • Upravni odbor Udruge

 • Predsjednik Udruge

 • Nadzorni odbor Udruge

 

 

 

 

SKUPŠTINA UDRUGE

 

 

Čl. 23.

 

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge. Predstavnika pravne osobe imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a pravo odlučivanja na Skupštini imaju redovni i počasni članovi.

Skupštine mogu biti redovne, izborne, izvanredne.

Redovne Skupštine se održavaju najmanje jednom godišnje i to povodom odlučivanja o konkretnom programu rada i proračunu za narednu godinu te izvješća o radu i završnom računu za proteklu godinu.

Izborne Skupštine se održavaju svake četvrte godine.

Izvanredne Skupštine se održavaju prema potrebi.

Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kad ocijeni potrebnim ili na zahtjev Upravnog Odbora, ili na zahtjev najmanje 1/3 od ukupnog broja članova, ili na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s time da se odmah predloži dnevni red. Ako Predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka u roku od 15 dana, Skupštinu može sazvati predlagač uz prijedlog dnevnog reda.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojega je sazvana.

 

Čl. 24.

 

Skupštinu saziva predsjednik Udruge pozivom članovima na najmanje jedan od navedenih načina pismeno,poštom ili elektronskom poštom, telefonski, ili na oglasnu ploču u Zapuntelu najmanje 7 dana prije održavanja sjednice, a u slučaju njegove spriječenosti, Potpredsjednik Udruge, ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti Upravni odbor.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.

 

Čl. 25.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje 1/3 članova koji imaju pravo odlučivanja na Skupštini.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

O svim pitanjima na Skupštini odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na samoj Skupštini ne odluči da će se o pojedinom pitanju provesti tajno glasovanje.

 

 

 

Čl. 26.

 

Skupština Udruge obavlja ove poslove:

 

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune i daje tumačenje Statuta,

 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,

 • bira i razrješuje Predsjednika Udruge, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora,

 • donosi financijski plan i usvaja završni račun,

 • Razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge,

 • odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,

 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,

 • rješava o žalbama članova Udruge u drugom stupnju,

 • odlučuje o prestanku postojanja Udruge, promjeni naziva, sjedišta i pečata,

 • utvrđuje opće zadatke djelovanja Udruge,

 • donosi programske odrednice Udruge te bliže i dalje planova i konkretne programa rada,

 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR UDRUGE

 

 

Čl. 27.

 

Upravni odbor ima 9 članova, koje bira Skupština iz reda članova Udruge. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost reizbora. Predsjednik i dopredsjednik su po položaju članovi Upravnog odbora.

 

Čl. 28.

 

Ovlasti i odgovornosti Upravnog odbora su:

 • utvrđivanje prijedloga Statuta, i njegove izmjene i dopune, te prijedloge drugih akata Udruge koje donosi Skupština;

 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa

 • podnosi Skupštini godišnja izvješća o svome radu;

 • odlučuje o visini upisnine i članarine, načinu uplate članarine, pribavljanju donacija te uopće o načinima stjecanja imovine;

 • odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva;

 • brine o informiranju članstva i javnosti;

 • odlučuje o korištenju imovine Udruge;

 • Odlučuje o korištenju dobiti

 • donosi odluku o osnivanju klubova i drugih radnih tijela

 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta

 • organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti kluba

 • bira predstavnike u druge udruge i razmatra njihov rad

 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata

 • odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti sukladno zakonu i koncesijama

 • dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade

 • imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija

 • odlučuje o prijemu i otpuštaju djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Udruzi

 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,

 • donosi odluke i potvrđuje zaključivanje ugovora i drugih pravnih dokumenata važnih za poslovanje Udruge;

 • priprema i organizira Skupštine;

 • skrbi o imovinsko pravnim pitanjima Udruge;

 • imenuje I razrješava blagajnika, predsjednike i članove odbora radnih tijela, osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika

 • priprema programske odrednice Udruge, kao i nacrt konkretnih planova i programa rada Udruge;

 • donosi odluke o izdavanju publikacija, promidžbenog materijala i sl. te rješava financijsko-tehnička pitanja u svezi s time;

 • osigurava obavljanje stručnih poslova za potrebe Udruge;

 • surađuje s tijelima i organizacijama od interesa za ostvarivanje zadataka i ciljeva Udruge;

 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

 

Čl. 29.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Čl. 30.

 

Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka mandata ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razriješi cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

Čl. 31.

 

Upravni odbor Udruge je upravno tijelo koje između dvije Skupštine samostalno odlučuje o izvršavanju zadataka Udruge koji su utvrđeni zaključcima i odlukama Skupštine i odredbama Statuta.

Čl. 32.

 

Upravni odbor može osnivati podružnice, ogranke, klubove i sl. radi organiziranja i poduzimanja pojedinih aktivnosti od interesa za pojedino uže područje.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe. Trajanje.

Odluku o ostvarivanju ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor. Odluka mora sadržavati naziv, sjedište i osobu ovlaštenu za predstavljanje ustrojstvenog oblika. Predsjednik ustrojstvenog oblika bira se između članova Upravnog odbora Udruge.

 

Čl. 33.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge. Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Čl. 34.

 

Upravni odbor može osnovati Stručni savjet kao savjetodavno stručno tijelo birano između članova Udruge.

Zadaća Savjeta je da razmatra važnija stručna pitanja iz djelokruga rada Udruge i da Upravnom odboru predlaže odgovarajuće aktivnosti i rješenja.

Za članove Savjeta Upravni odbor imenuje osobe s odgovarajućim stručnim znanjem, koji svojim savjetima i preporukama mogu pomoći da Upravni odbor što kvalitetnije i uspješnije obavlja svoju ulogu i izvršava postavljane zadatke.

Članovi Savjeta mogu biti predstavnici pojedinih poduzeća, ustanova, udruga i dr. institucija koje žele surađivati s Udrugom u obostranom interesu.

Predsjednika Savjeta imenuje Upravni odbor iz reda članova Savjeta ili Upravnog odbora.

Savjet se sastaje po potrebi samoinicijativno, ili na zahtjev Upravnog odbora.

Članovi Savjeta za svoj rad na izradi elaborata, izvješća i analiza mogu biti nagrađeni.

Odluku o nagrađivanju donosi Upravni odbor.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

 

 

 

Čl. 35.

Udruga ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine , s tim da može biti biran više puta zaredom.

Predsjednik Udruge ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Obveze predsjednika su:

 • predstavlja i zastupa Udrugu;

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge i Upravnog odbora, predlaže dnevni red ,

 • provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine;

 • potpisuje odluke i ostale akte koje donose Skupština i Upravni odbor;

 • Izdaje financijske naloge te potpisuje virmane i druge financijske dokumente;

 • Odgovara za zakonitost rada;

 • U slučaju prestanka postojanja Udruge obnaša dužnost likvidatora

 • Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

 

Čl. 36.

 

Udruga ima dopredsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Dopredsjednik pomaže predsjedniku Udruge u njegovom radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor.

 

 

 

TAJNIK UDRUGE

 

 

Čl. 37.

 

Udruga ima tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 godine iz redova članova Udruge uz mogućnost reizbora.

 

 

 

Tajnik Udruge:

 

 • Priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština

 • Brine se o urednom vođenju registra članova,

 • Vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora

 • Vodi i čuva arhivu Udruge

 • Obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu sa općim aktima Udruge

 

Čl. 38.

 

Tajnik Udruge u načelu obnaša svoje obveze dragovoljno, ali mu se na njegov zahtjev odlukom Upravnog odbora može odobriti povremena ili stalna nagrada.

 

 

 

BLAGAJNIK

 

 

Čl. 39.

 

Blagajnik udruge vodi knjigovodstveno-računovodstvene poslove, odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje te izradu proračuna i završnog računa. Blagajnika bira Upravni odbor iz redova članova Udruge na vrijeme od 4 godine.

 

.

 

NADZORNI ODBOR UDRUGE

 

 

Čl. 40.

 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani ponovno. Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora kojeg bira Skupština , saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Čl. 41.

 

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge

 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge

 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

 

Čl. 42.

 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju
Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

 

Čl. 43.

 

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe člana 30. ovog Statuta.

 

 

VII.IMOVINA – NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

 

 

Čl. 44.

 

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Udruga ostvaruje od:

 

 • članarine;

 • dotacija

 • donacija

 • dobrovoljnih priloga i darova

 • sredstava dobivenih od organizacija i fizičkih osoba koje podupiru rad i djelovanje Udruge

 • sredstava ostvarenih obavljanjem njenih djelatnosti sukladno čl. 8. ovog Statuta

 • prihoda od priređivanja igara na sreću

 • sredstava kojim jedinice lokalne i područne samouprave i država pomažu obavljanju djelatnosti iz područja djelovanja Udruge

 • kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu

 

Čl. 45.

 

Udruga upravlja imovinom u skladu sa propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

Imovinskom dobiti Udruge raspolaže Upravni odbor temeljem usvojenog financijskog plana/proračuna/ i drugih odluka o financijskom poslovanju sukladno zakonu.

 

 

NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UDRUGE

 

 

 

Čl. 46.

 

Sve aktivnosti u Upravnom odboru i drugim tijelima Udruge obavljaju se u načelu bez naknade.

Članovima Udruge priznaju se svi troškovi u svezi obavljanja poslova Udruge sukladno zakonu. Odluku o naknadi troškova donosi Upravni odbor.

Za poslove koji traže veće angažiranje, mogu se povremeno angažirati osobe u profesionalnom ili polu profesionalnom odnosu (honorarno/ugovor o djelu/ radni odnos na određeno vrijeme i sl.). Odluku o angažiranju takvih osoba donosi Upravni odbor.

Posebno istaknutim pojedincima, kao i članovima Udruge, na prijedlog Upravnog odbora Skupština može dodijeliti prigodne nagrade i priznanja.

 

 

 

IMOVINSKA ODGOVORNOST UDRUGE ZA OBVEZE

 

 

 

Čl. 47.

 

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom sukladno zakonu.

 

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

 

 

Čl. 48.

 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

 

Čl. 49.

 

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

 

 

 

Čl. 50.

 

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Čl. 51.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge i nakon eventualne namirenja vjerovnika te troškova sudskog i drugih postupaka, njena imovina predaje se osobi ili osobama koje odredi Skupština.

Čl. 52.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut „NAŠ ZAPUNTEL“ - udruga Zapuntelaca i prijatelja Zapuntela od 23.travnja 2001.

 

Čl. 53.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere u registru udruga Zadarske županije.

 

 

 

 

Zapuntel, 19. prosinca 2009.

Predsjednik Udruge:

 

Ivo Moković