Fauna PDF Ispis E-mail

Sjeverni dio zadarskog arhipelaga (Premuda, Silba, Olib, Škarda, Ist, Molat a time i Zapuntel, itd.) uvršten je u područje ekološke mreže kao međunarodno važno područje za ptice pod šifrom HR 1000034. To područje obiluje plitkim morem i brojnim otočićima, te je vrlo pogodno kao gnjezdilište ribojedih morskih ptica Na njima se nalaze kolonije morskog vranca (Phakacrocorax aristotelis), a na nekoliko otočića nalaze se i kolonije male čigre (Sterna albifrons) i crvenokljune čigre (Sterna hirundo). Kolonije običnih galebova nećemo posebno isticati. Morski vranac je tipična morska ptica čiji životni ciklus ovisi o sitnoj ribi koju lovi za hranu i o stjenovitim otočićima i liticama na kojima se gnijezdi. Gotovo uvijek se nalazi na moru i rijetko posjećuje luke i naselja ili skita u unutrašnjost. Budući da gnijezdo pravi na tlu, naseljava litice ili otočiće koji su nepristupačni za kopnene grabežljivce.